پاسخ به: بهترین زمان برای خرید خانه در شرایط فعلی کشور